Oblasti služieb

Advokátska kancelária Moravčík a spol. s.r.o. poskytuje právne poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach:

Obchodné právo

 • komplexné právne poradenstvo pre podnikateľov vo všetkých právnych veciach týkajúcich sa podnikania
 • vyhotovovanie zmlúv a poradenstvo týkajúce sa všetkých zmluvných vzťahov podnikateľa, správa pohľadávok, zastupovanie v súdnych a iných konaniach
 • poradenstvo vo veciach obchodného registra, vyhotovovanie všetkých zakladateľských dokumentov, zakladanie spoločností, vykonávanie zmien v spoločnostiach, poradenstvo pri získavaní potrebných oprávnení na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti
 • konkurzné právo a reštrukturalizácia, zastupovanie klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, právne poradenstvo v rámci reštrukturalizácie podnikateľov

Nehnuteľnosti

 • komplexné právne poradenstvo pre developerské spoločnosti a investorov, súvisiace najmä s výstavbou nehnuteľností
 • zastupovanie klientov pri kúpe alebo predaji nehnuteľností
 • príprava úplnej zmluvnej dokumentácie, vyhotovovanie všetkých typov zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností, najmä kúpy, predaja alebo výstavby nehnuteľností, príprava znení a dojednávanie nájomných zmlúv
 • dispozičné právne úkony s pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi, nákupnými centrami a pod., štruktúrované nadobudnutia nehnuteľností nielen z právnej, ale aj daňovej stránky
 • lízing nehnuteľností, zaťažovanie nehnuteľností záložným právom a vecnými bremenami
 • stavebné právo a stavebné konanie, konanie na katastrálnych a stavebných úradoch

Eurofondy

 • právne poradenstvo súvisiace s čerpaním finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev
 • riešenie sporov pri čerpaní finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev, zastupovanie klientov v právnom styku s orgánmi štátnej správy

Pracovné právo

 • vyhotovovanie pracovných zmlúv, právne poradenstvo pri zamestnávaní zamestnancov (aj zahraničných)
 • riešenie každodenných otázok v oblasti pracovného práva
 • právny audit pracovnoprávnych vzťahov v obchodných spoločnostiach, príprava a posúdenie pracovných zmlúv a dohôd so zamestnancami, vypracovanie interných predpisov spoločnosti, úprava pracovnoprávnych a iných vzťahov s členmi orgánov spoločnosti, hromadné prepúšťanie, rokovanie s odborovými organizáciami, riešenie prípadných sporov so zamestnancami

Občianske právo

 • vypracovanie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke a iné)
 • zastupovanie v občianskoprávnych sporoch

Trestné právo

 • zastupovanie klientov v oblasti trestného práva, predovšetkým pri obhajobe v trestnom konaní, a to od prípravného konania až po konanie pred súdmi

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb budú poskytnuté na e-mailovej adrese moravcik @ moravcikaspol.sk, na telefónnom čísle +421 2 502 21 607 alebo na mobilnom čísle +421 905 745 329.